Részvényesi jogokTisztelettel köszöntjük a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseit!

 
 
A következő sorokban részvényeseink jogairól olvashatnak. A FuturAqua Nyrt. számára kiemelt jelentőségű feladat a részvényesi érték megteremtése és maximalizálása, amellyel összhangban tulajdonosaink értékes jogosítványokkal rendelkeznek. E jogok két nagy csoportba oszthatók:
 
  1. A társaság ásványvízkészletével kapcsolatos részvényesi jogok: Tisztelt Részvényeseink figyelmébe ajánljuk társaságunk Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) programját, amely a részvényes „vízvételi” jogának felhasználását, széleskörű hasznosítását helyezi új dimenzióba. A WaterSharing Mozgalom keretében részvényenként és évente egy liter természetes ásványvizet vehetnek át részvényeseink, egy jelképes, önköltségi áron. Ezzel kapcsolatban a Nyrt. igazgatóságának határozata ad majd részletes iránymutatást.
  2. Általános, a jogszabályok által nyújtott részvényesi jogok – erről részletesen az alábbiakban olvashat.
 
 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Zrt. részvényeseinek jogai
 
A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, egy darab 5 forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg.
 
Szavazati jog:
 
Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.
 
Részesedés a nyereségből (osztalékjog):
 
A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat.
 
Információ kérése:
 
A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden FuturAqua részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
 
Meghatalmazás:
 
A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, ugyanígy nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.
 
Igazolás kérése a FuturAqua Nyrt. dematerializált törzsrészvényeiről:
 
Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.
 
Közös tulajdonban lévő részvények:
 
A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A FuturAqua Nyrt. úgy alakította ki részvényeinek névértékét, hogy a közös tulajdonból fakadó nehézségek könnyen elkerülhetők legyenek.
 
 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
 
A részvényes a fenti jogok gyakorlására a részvény vagy az arról kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.